Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Maxiadmin: Maxiadmin is een handelsnaam van de online administratiesoftware, gemaakt door Nubilus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01171670 en de leverancier van de Dienst.
2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Nubilus de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de (gratis) Dienst.
3. Accountant: een administratieve dienstverlener die commerciële werkzaamheden verricht ten behoeve van derden.
4. Cursist: degene die een door Maxiadmin aangeboden cursus volgt.
5. Dienst: Maxiadmin stelt en houdt voor Klant een online Administratie oplossing via het internet beschikbaar. De online Administratie oplossing bestaat uit verschillende modules. Het aantal modules wordt overeengekomen middels het aanmeldformulier op de Website van Maxiadmin.
6. Product: eventuele hardware die door Maxiadmin aan Klant worden geleverd.
7. Administratie: Alle gegevens die Klant invoert of door Maxiadmin zijn geproduceerd.
8. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door Klant dan wel Accountant. De overeenkomst kan ook de aanschaf van een Product inhouden.
9. Free-abonnement: Een Overeenkomst welke om niet wordt gesloten op basis van het fair-use principe en waarvan de specificaties staan weergegeven in het aanmeldformulier op de Website. Klant wordt automatisch door geïnformeerd indien de abonnementspecificaties worden overschreden en dient over te stappen naar een betaalde abonnementsvorm.
10. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
11. Website: “maxiadmin.nl”.
12. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering
1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Maxiadmin zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Klant gaat de Overeenkomst met Maxiadmin aan door zich te abonneren via het aanmeldformulier (of aanmaken inloggegevens) op de Website. Bij de aanschaf van Producten wordt de Overeenkomst aangegaan middels een offerteformulier (zie ook artikel 8).
3. Maxiadmin heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klant te weigeren.
4. Maxiadmin is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle prijzen op de Website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Maxiadmin behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van Maxiadmin. Een Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 4. Toegang en updates
1. Maxiadmin zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Maxiadmin aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de Dienst door Klant kan worden gebruikt en geconfigureerd.
2. Klant moet de door Maxiadmin aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Maxiadmin is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient Maxiadmin op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Maxiadmin heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst
1. Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Maxiadmin heeft geen kennis van deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Maxiadmin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart Maxiadmin voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
2. Mocht Maxiadmin kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Maxiadmin direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Maxiadmin behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Maxiadmin. In geen geval zal Maxiadmin aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is Maxiadmin gerechtigd de persoonsgegevens van Klant en de Administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
4. Klant stelt Maxiadmin steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Maxiadmin van belang zijn. Voorgenoemde gegevens kunnen via de Dienst worden doorgevoerd.
5. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Reeleezee mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
6. Het is Klant niet toegestaan meer gebruikers toegang te verschaffen tot de Dienst dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst op de Website.
7. Klant mag met de Dienst niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan fungeren.
8. Indien naar het oordeel van Maxiadmin een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Maxiadmin of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is Maxiadmin gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
9. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Maxiadmin zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten of de Algemene Voorwaarden Maxiadmin 2013 Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Maxiadmin tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Dienst is gehouden.

Artikel 6. Onderhoud
1. Maxiadmin behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Maxiadmin. Maxiadmin zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Maxiadmin zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn.
2. Maxiadmin heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Maxiadmin Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van een mededeling op de homepage, die op de Website staan aangegeven. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Maxiadmin is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.
3. Maxiadmin heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
4. De koppelingen die Maxiadmin met andere dienstverleners maakt, dienen te worden gezien als extra service. Maxiadmin kan door Klant niet worden verplicht de koppeling in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst en support
1. Maxiadmin zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de Dienst te realiseren.
2. Maxiadmin zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3. Maxiadmin kan Klant telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail (zie tevens de supportpagina op de Website). Maxiadmin zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Maxiadmin kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen administratieve of fiscale adviezen.

Artikel 8. Producten
1. Klant heeft bij de aanschaf van Producten de mogelijkheid om deze direct te kopen van Maxiadmin of deze te leasen. Indien Klant kiest voor de leaseconstructie zal er een additioneel leasecontract met de leasemaatschappij worden gesloten.
2. Het is Klant niet toegestaan om andere software te installeren op de Producten, dan strikt noodzakelijk voor het laden en uitvoeren van de Dienst. Indien andere software wordt geïnstalleerd dan voorgeschreven, vervalt elke aanspraak op garantie (zie artikel 11). Het Product wordt door Maxiadmin geconfigureerd en hieraan dient Klant zich te houden.
3. Het Product kan verbonden zijn meer andere componenten. Voor deze extra componenten is Klant zelf verantwoordelijk.

Artikel 9. Reclames
1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de Producten tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Maxiadmin te worden gebracht.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Producten aan Maxiadmin te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Maxiadmin is kenbaar gemaakt, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, batterijduur, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Maxiadmin.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
6. Indien de Producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 10. Retourzendingen
1. In alle gevallen dient retourzending van het Product rechtstreeks naar de leverancier te geschieden. Dit wordt op de Website van Maxiadmin aangegeven. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Klant. Daarbij dient Klant het Product in originele verpakking te retourneren.

Artikel 11. Garantie
1. Op de door Klant bij Maxiadmin gekochte Producten rust fabrieksgarantie.
2. Maxiadmin zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Klant geen (extra) garantie op door haar geleverde producten, tenzij anders overeengekomen (het is mogelijk om de garantie uit te breiden naar vijf jaar).
3. Klant dient Maxiadmin een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat Maxiadmin gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.
4. Voor eventuele herstelinstallaties en/of herstelconfiguraties dient Klant zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Klant.

Artikel 12. Inschrijfprocedure cursus en annulering
1. Inschrijvingen voor cursussen geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving Maxiadmin pas bereikt nadat het maximaal aantal cursisten is bereikt, zal Maxiadmin de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere Cursist. Maxiadmin zal hierover tijdig mededeling doen.
2. Maxiadmin kan een inschrijving weigeren indien Cursist niet aan de voorwaarden voldoet of indien blijkt dat de cursus niet door kan gaan. De inschrijving zal per e-mail worden bevestigd.
3. Maxiadmin heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de cursus het recht het programma van de cursus organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen.
4. Het is Maxiadmin toegestaan de locatie en de data/tijden van de cursus te wijzigen. Cursist wordt hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus van op de hoogte gesteld.
5. Annuleringen door Cursist zijn mogelijk tot twee werkdagen voor aanvang van de cursus.
6. Het vorige lid is niet van toepassing indien Cursist bij annulering een vervanger aandraagt. De reeds betaalde vergoeding zal door de oorspronkelijke Cursist moeten worden voldaan.

Artikel 13. Betaling
1. De vergoeding van de door Maxiadmin te leveren Dienst wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website aan Klant kenbaar gemaakt.
2. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Maxiadmin.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Klant Maxiadmin machtigen om de verschuldigde bedragen van de Klant zijn rekening af te schrijven. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. Maxiadmin is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.
4. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6. In bovenstaande gevallen heeft Maxiadmin voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Maxiadmin vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een verzamelfactuur niet volledig wordt betaald, is Maxiadmin gerechtigd tevens alle abonnementen waarvoor de Klant wel heeft betaald, de Diensten op te schorten (de toegang te blokkeren).

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, berusten uitsluitend bij Maxiadmin of diens licentiegevers. Klant verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat bij het betreffende abonnement is toegestaan) en voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
2. Het is Maxiadmin toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Maxiadmin door middel van technische bescherming de programmatuur van Maxiadmin heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Maxiadmin voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Maxiadmin van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Maxiadmin, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief BTW).
2. De totale aansprakelijkheid van Maxiadmin voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
3. Aansprakelijkheid van Maxiadmin voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, het onjuist omzetten van gescande documenten is uitgesloten.
4. Buiten de in artikel 16 lid 1 genoemde gevallen rust op Maxiadmin geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15 lid 1 tot en met 15 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Maxiadmin.
5. De aansprakelijkheid van Maxiadmin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Maxiadmin onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Maxiadmin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maxiadmin in staat is adequaat te reageren.
6. Maxiadmin is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 16 voor overmacht).
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Maxiadmin meldt.
8. Klant vrijwaart Maxiadmin voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Artikel 16. Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Maxiadmin door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Maxiadminkan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het aanmeldformulier op de Website. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.
2. De Overeenkomst kan door een Partij schriftelijk dan wel per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door Klant is pas definitief als deze door Maxiadminper e-mail is bevestigd. Maxiadmin zal na beëindiging van de Overeenkomst de Administratie van Klant omzetten naar een Free-abonnement. Deze dienst is kosteloos en heeft beperkte functionaliteiten. Op verzoek van Klant kan de Administratie worden verwijderd. Het verzoek dient door de Klant schriftelijk te worden ingediend met een handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van de onderneming die de Overeenkomst is aangegaan.
3. Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.
4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– openstaande vorderingen / betalingen;
– aansprakelijkheid.

Artikel 18. Accountants
1. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor Klant zijn overeenkomstig van toepassing op Accountants.
2. Accountant dient door Klant te worden gemachtigd om handelingen voor Klant te kunnen verrichten. Deze machtiging wordt door Klant elektronisch gegeven via de Dienst en kan via eenzelfde wijze weer door Klant worden ingetrokken.
3. Accountant kan namens Klant de Dienst aanvragen. Maxiadmin zal Klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient vervolgens in te stemmen met de aanvraag van de Dienst door Accountant. Accountant kan zelf de Dienst opzeggen met inachtneming van artikel 17. Daarbij heeft Klant de mogelijkheid om de Dienst zelfstandig voort te zetten.
4. Indien Accountant een zogenaamde “inhuis” Administratie voert, gaat hij zelfstandig een overeenkomst met haar klant aan. Accountant vrijwaart Maxiadmin voor aanspraken van deze klanten.

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens
1. Indien Klant/Accountant persoonsgegevens invoert in de online Administratie, vallen zowel Klant/Accountant als Maxiadmin onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Klant/Accountant de ‘verantwoordelijke’ vormt en Maxiadmin de ‘bewerker’.
2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Klant dan wel Maxiadmin uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp.
3. Maxiadminzal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van Maxiadmin bevinden.
4. Maxiadmin staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Maxiadmin, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant/Accountant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Klant/Accountant.
5. Klant/Accountant staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van Maxiadmin.
6. Indien Klant/Accountant in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van Maxiadmin dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Maxiadmindaarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 20. Wijzigingen AV
1. Maxiadmin behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
4. De door Maxiadmin ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Maxiadmin, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant
5. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@maxiadmin.nl) contact op.